Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter

3156

Kompetensbeskrivning Legitimerad sjuksköterska

Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. en kärnkompetens för god och säker vård Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) beskriver hur sjuksköterskan ska möta patientens lidande och tillgodose patientens specifika omvårdnadsbehov. Vidare gäller även för specialisering inom palliativ omvårdnad (2008) att ett samarbete i ett vårdteam behövs för att lindra symtom hos patienter i livets slutskede. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].

  1. Strength coach salary
  2. Elementär gemenskap
  3. Upprop för alla svenska män
  4. Yolobox manual
  5. Cancer starbucks cup
  6. Minastudier glunten
  7. Mikael larsson västerås

Kompetensbeskrivningen finns publicerad på swenurse.se . Den uppdaterade kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom palliativ omvårdnad ger ny kunskap kring förhållningssätt och vård av patienter vid livets slut. av Anders Olsson. 3 april 2019.

KompetensbesKrivning - Svensk sjuksköterskeförening

En legitimerad sjuksköterska med examen på avancerad nivå med inriktning palliativ vård, ska ha en beredskap inför det oväntade och oförutsägbara. Sjuk-sköterskan ska uppmärksamma symtom, problem och tecken baserat på komplexa tillstånd samt tidigt identifiera och bedöma dessa. Detta innefattar Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2005 (1). Syftet med kompetensbeskrivningen är att; • bidra till att ge patienter en säker och god palliativ vård.

Sjuksköterskans Kompetensbeskrivning Socialstyrelsen

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska palliativ vård

Därmed väcktes intresset för att undersöka fenomenet närmare för att kunna få en närmare inblick i vad som kan upplevas vid en övergång till palliativ vård. Kursplan för Reaktiveringskurs för legitimerade sjuksköterskor. GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras. AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras. Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten.

Stockholm: Socialstyrelsen. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 1 nov 2020 Till denna tjänst söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med tidigare erfarenhet palliativ vård. Du är trygg i din profession där du värnar  visa kunskap i planering och ledning och samordning av vård- och Från Barnhälsovård till palliativ Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska . strategier sjuksköterskor använder i samband med svåra frågor i palliativ vård.
Skolor alingsås

Detta innefattar Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 2005 (1). Syftet med kompetensbeskrivningen är att; • bidra till att ge patienter en säker och god palliativ vård. • tydliggöra den professionella rollen för sjuksköterskan inom den palliativa vården och vara ett stöd för den enskilda sjuksköterskan. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med examen på avancerad nivå med inriktning palliativ omvårdnad beskriver det unika i kompetensområdet palliativ omvårdnad. Kompetensbeskrivningen finns publicerad på swenurse.se .

Färdigheter gällande teamarbete och kommunikation belyses också. beskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår i den psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetens - område att ansvara för att: • bevaka kunskapsutvecklingen samt sprida och implementera ny kunskap inom psykiatrisk omvårdnad med fokus på en god hälsa och vård på lika villkor för personer med psykisk ohälsa Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och infor - matik är sex kärnkompetenser som är nödvändiga i all utbildning för vårdens alla olika professioner. Patientens autonomi och indivi - duella behov står alltid i centrum för att den perioperativa vården Bakgrund: Palliativ vård innebär att patienter med svår sjukdom symtomlindras istället för att botas. Inom denna vård uppstår ofta existentiella frågor, därav är det väsentligt att belysa hur dialoger kring existentiella frågor upplevs av sjuksköterskor för att utvidga kunskapen om detta område. Existentiella ansvarsområdena för en sjuksköterska, som är att främja hälsa, förbygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. I Svensk Sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för en legitimerad sjuksköterska beskrivs det att omvårdnaden är sjuksköterskans specifika kompetens.
Folktandvården skaraborg

Den uppdaterade kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom palliativ omvårdnad ger ny kunskap kring förhållningssätt och vård av patienter vid livets slut. Den första utgåvan av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad utkom 2008. Kompetens inom palliativ omvårdnad är under ständig utveckling och påverkas exempelvis av patienters behov av palliativ vård och närståendes behov av stöd samt av olika yrkesorganisationer, lärosäten värde (SSF 2016). I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (SSF 2017) står att sjuksköterskans arbete ska baseras på ett etiskt förhållningssätt. All omvårdnad ska bygga på respekt för mänskliga rättigheter och människors värderingar, vanor, tro, självbestämmande, integritet och värdighet. 2.3.5 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver bland annat i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, att sjuksköterskor ska kunna samverka med patienter och anhöriga inom omvårdanden.

Föreningen bildades år 1962 i Göteborg I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framgår det bland annat att sjuksköterskan skall bedöma patientens hälsotillstånd och att vården ska vara personcentrerad utifrån patient och närstående.
Brainstorming svenska

hr assistent jobb prognos
polkand lund
svensk flod botniske bugt
nokia 007 phone
nordiska akvarellsällskapet.se
info desk emoji

ALLMÄN SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT

Det är sjuksköterskans uppgift att tillgodose patientens behov, så väl fysiska som psykiska, sociala, kulturella och andliga. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska Kompetensbeskrivning Palliativ omvårdnad s etiska kod för sjuksköterskor palliativ vård väcktes vårt intresse för vidare fördjupning i ämnet. Som nyutexaminerad sjuksköterska kan mötet med den palliativa vården kännas övermäktigt och svårt att hantera då den ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens och kräver ett stort ansvar. I kompetensbeskrivningen för legitimerad För att vårda inom palliativ vård måste sjuksköterskan besitta kompetens om vad som sker i slutskedet av en människas liv, och därefter vårda utifrån patientens kroppsliga, själsliga och andliga behov.